สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 2564

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report  :  SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา) รหัสสถานศึกษา 1434011202 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report  :  SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับการศึกษาปฐมวัย รหัสสถานศึกษา 1434011201 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม