สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2566-2570)

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11 ต.ค. 2566
โดย : นางสุภาพร ดอมไธสง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2566-2570) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ. ในระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566