สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 24 ม.ค. 2567
โดย : นางสาวภณชล อัศมนศักดา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "สาธิตราชภัฏร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ ๘"
การแข่งขัน การเต้นแอโรบิคประกอบเพลง ประเภททีม ๘ คน (ระดับชั้นปฐมวัย)
ตัวแทนนักเรียน
ระดับชั้น อ.๓/๒
๑.เด็กหญิงฉัตรภัช ป้องสิงห์
๒.เด็กหญิงภัควลัณธญ์ กิตติ์ธนกาญจน์
๓.เด็กหญิงชญนิน โครตสังข์
ระดับชั้น อ.๓/๑
๔.เด็กหญิงสิริจรรยา กิติศรีวรพันธุ์จน์
๕. เด็กหญิงภัทรปาลินทร์ ทองสวัสดิ์
๖. เด็กหญิงฐิตารีย์ สืบอาณาติญพงษ์
ระดับชั้น อ.๒/๒
๗. เด็กหญิงฝางข้าวหอม วงษาพรม
๘. เด็กหญิงนภสร วงศ์สุคนธนิตย์
คุณครูผู้ฝึกสอน
๑.นางสาวโสภา สีหาพงษ์
๒.ว่าที่ร้อยตรีหญิงซุติมันต์ อัครสินธีรโชค
 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "สาธิตราชภัฏร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ ๘"
การแข่งขัน วาดภาพระบายสี (ประเภท ชาย)
ระดับปฐมวัย
ตัวแทนนักเรียน
ระดับชั้น อ.๓/๒
เด็กชายเจ้าพระยา ผดาเวช
ระดับชั้น อ.๓/๑
เด็กหญิงธัญญ์พิชชา โสมณวัฒน์
คุณครูผู้ฝึกสอน
๑. นายวิศรุต วิลัยพุด
๒. นางสาวรัชฎาพรรณ แก้วดี