สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 21 ธ.ค. 2566
โดย : นางสาวภณชล อัศมนศักดา

ขอแสดงความยินดี คุณครูขจรศักดิ์ แฝงโกฏิ ที่ได้รับคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 “ด้านความสำเร็จในหน้าที่การงาน” โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่เข้าศึกษา 2553 ปีที่จบการศึกษา 2557 #สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ (ชื่อหลักสูตรปัจจุบัน : #ทัศนศิลป์)
- การศึกษาระดับปริญญาตรี จาก วิทยาลัยครูอุบลราชธานี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ พ.ศ.2557
- Art Director ตะวันแดงมหาชน สาขาอุบลราชธานี สาขาเชียงใหม่ สาขาเชียงราย
- ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านนาเจริญ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
- ปัจจุบัน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำแหน่งครูสาขาวิชาศิลปะ
- ได้รับโล่รางวัลครูผู้สอนนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2564 จาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
-----------------------------
//ขอบคุณข้อมูลจาก//กิจกรรมเปิดบ้านมนุษยศาสตร์ฯ ทักษะวิชาการ #MICE #University “มนุษยศาสตร์สร้างสรรค์ สังคมศาสตร์สร้างสุข
เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี