สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

คณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ฝ่ายอนุบาล) เข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการสื่อสาร เท่าทันการทุจริต (ระดับปฐมวัย) ปีที่ 2 ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนป้องกันและปราบปรามกา

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 18 มิ.ย. 2566
โดย : นางศิรินันท์ สุนทรทิพย์

คณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ฝ่ายอนุบาล)
เข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการสื่อสาร เท่าทันการทุจริต (ระดับปฐมวัย) ปีที่ 2 ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในนวัตกรรมหัวข้อเรื่องเกมเศรษฐีหนูน้อยทำความดีต้านทุจริต ตอน "ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ณ โรงเรียนสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี