ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สาขาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์และการพัฒนา

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 15 ก.พ. 2567
โดย : นางสาวภณชล อัศมนศักดา

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ถวัลย์ สุนทรา ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่ายและคณะ ครูบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สาขาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล เพื่อเป็นประสบการณ์และแนวทางการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต่อไป
ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร อาจาร์ย นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นอย่างสูง
ภาพข่าว: งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน