สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 (4th TESET-Thailand English Skills Evaluation Test)

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 25 ม.ค. 2567
โดย : นางสาวภณชล อัศมนศักดา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4

(4th TESET-Thailand English Skills Evaluation Test)

ระดับประถมศึกษา
ป.2
ด.ญ.ครองขวัญ เกียรติเจริญศิริ
ป.3
ด.ช.อัครเศรษฐ์ คูณคำตา
ด.ญ.พิชญ์สิณี อึ้งวนิชบรรณ
ด.ญ.เฌอมาลี จินาพร
ด.ช.ภาณพัช เข็มขันธุ์
ด.ช.กรณ์  พัฒนกุลดี
ด.ญ.อิงกฤต เชื้อชม
ด.ช.ธนกฤต เอี่ยมศิริ
ป.4
ด.ญ.กุลธิดา ไชยมงคล
ด.ช.ปุณณวัฒน์ อาธิเวช
ด.ช.ปัณณวิชญ์ อาธิเวช
ด.ช.ธเนศพล ส่องศรี
ด.ญ.ปุญชรัสมิ์ สวัสดิ์โชนกุล
ด.ญ.ปวนิดา เงาศรี
ด.ช.บวรวิชญ์ บัญญัตินพรัตน์
ป.5
ด.ญ.จิดาภา ตระกูลมาภรณ์
ด.ช.ณัฐกรธนิน จันทน์โยธา
ด.ญ.ไอรดา แสงรัตนกุล
ด.ญ.จิดาภา เอี่ยมศิริ
ด.ญ.พุดพิชญา หล้าวิเศษ
ด.ช.ธนกร สมหมาย
ด.ญ.ศิรภัสสร บัญญัตินพรัตน์
ด.ช.ปัณณ์ หรีกประโคน
ด.ญ.ชญานิน เกียรติถนอมกุล
ด.ช.อภิสิทธิ โตวัฒนกิจ
ป.6
ด.ญ.ลาทิชเชีย เกรซ ฟลอเรนซ์
ด.ญ.ณัฐวลัญช์ พรมตา
ด.ญ.ปวริศา เงาศรี
ด.ช.พิภู ทองเถาว์
ด.ญ.รดา ทรัพย์ทองคำ
ด.ญ.ปรัษฐา แสงสุข
ด.ช.ณัฐดนัย โสบุญ
ด.ญ.พิชชา อึ้งวนิชบรรณ
ด.ช.สุศิษฏิ์ ดีกา
ด.ญ.ธันยา รัตนะจินดาพงษ์